Maiseman tarina – opas maisemapalveluiden luomiseen

Opas on tarkoitettu yrittäjille ja kehittäjille. Kirja auttaa luomaan maisemapalveluita paikan persoonallisista ominaisuuksista ja rohkaisee tuomaan paikan henkeä esiin yrityksen tuotteissa ja markkinoinnissa.

Luonnon hyvinvointivaikutusten yhdistäminen maiseman merkityksiin luo uutta liiketoimintaa

Maisemapalveluiden kehittäminen vahvistaa paikan kulttuuriperinnön hyödyntämistä ja antaa suuntaviivoja maisemanhoidon toteuttamiseen, toteaa Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksen ja Sitran julkistama ”Maiseman tarina – opas maisemapalveluiden luomiseen”. Uusien merkityssisältöjen ja luonnon hyvinvointivaikutusten yhdistäminen maisemaan luo mahdollisuuksia liiketoimintaan.

Maisemapalvelut ovat uudenlaisia palveluita, jotka hyödyntävät luontoa tai edistävät hyvinvointia ja oppimista. Maisema voi olla keskeinen osa virkistys- ja matkailupalvelua. Myös kasvatuksellisia, opetuksellisia sekä terveyttä ja hyvinvointia edistäviä palveluita, kuten esimerkiksi terapia- tai kuntoutuspalveluja, voidaan rakentaa maisemaa hyödyntäen.

Maiseman tarina -kirja antaa työkalut paikan luonnon ja kulttuuriperinnön tuotteistamiseen. Se vastaa kysymyksiin, miten paikasta tehdään tuote sekä miten palvelu rakennetaan kohtaamaan asiakkaan tarpeet. Kirja esittelee Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksen asiantuntijoiden tuottaman maiseman tuotteistamisen mallin, joka perustuu Jyväskylän yliopiston fokusryhmätutkimukseen ja maakunnallisiin tapaustutkimuksiin. Malli tuotettiin Sitran rahoittamassa hankkeessa ”Maiseman kriittiset menestystekijät paikan markkinoinnissa”.

Maisemapalvelut hyödyntävät kulttuurimaisemaa ja luonnonmaisemaa

Maisemapalvelut voidaan jakaa toimintaympäristönsä mukaan kulttuurimaisemaa ja -perintöä hyödyntäviin palveluihin sekä luonnonmaisemaa hyödyntäviin palveluihin. Kulttuurimaisemassa ihmistä motivoivat ensisijaisesti oppimiseen ja kauneuteen liittyvät tarpeet, ja hän haluaa tutustua maiseman historiaan, tarinoihin ja alueen kulttuurihistoriaan. Luonnonmaisemaan tutustumista motivoivat ihmisen esteettisyyteen ja hyvinvointiin sekä eheytymiseen liittyvät tarpeet. Kyse on merkitysten luomisesta maisemalle. Merkityksen kautta ihminen haluaa linkittyä maisemaan, ja kokemuksen voi tuotteistaa juuri hänelle kohdennetuksi palveluksi.

Yhteiskunnan kansainvälistyessä ja paikkasidoksen heikentyessä paikallisuuden arvostus kasvaa. Kotiseudun merkitys on voimistunut, ja matkailijat hakevat matkakohteistaan syvempiä merkityssisältöjä, joita paikan maiseman ainutlaatuisuus tai erityisyys tuotteistettuna voi luoda.

10 avaintekijää hyvään maisemapalveluun:
1. Tuotteistaminen lähtee liikkeelle paikan ominaisuuksista. Ainutlaatuisuus syntyy, kun asiakkaan arki jää taakse. Maisematyyppien voimakkaat kontrastit toisiinsa nähden ovat tärkeitä vetovoimatekijöitä: korkeuserot, veden läheisyys, näköalan aksentti ja rajaus.
2. Paikan tarina helpottaa asiakkaan samaistumista.
3. Ihmisten aitous tekee paikan tutuksi, sinne on helppo tulla.
4. Ruoka vahvistaa elämystä.
5. Tuotteen ostaminen on helppoa. Tietoa löytää helposti eri markkinointikanavista.
6. Tieto syventää maiseman kokemista. Tarvitaan maiseman lukutaitoa. Asiakasta tulee opastaa, mitä maisemasta löytyy. Reittien selkeys ja suunnistettavuus luovat turvallisuutta.
7. Yhteistyö luo asiakkaalle ehjän kokemuksen. Yritysten, matkailuyhdistysten ja kunnan samaan hiileen puhaltaminen vahvistaa paikan brändiä.
8. Paikan nimen toistaminen tuotteissa ja yritysten nimien rinnalla vahvistaa paikan brändiä.
9. Pitkäaikainen sitoutuminen kehittämistyön eri vaiheisiin tuottaa tulosta.
10. Suusta suuhun kulkeva hyvä maine saa asiakkaan tulemaan kohteeseen.

Opas julkistettiin 11.3. Maisema palveluiksi -tilaisuudessa. Tilaisuuden materiaalit löytyvät Sitran sivuilta.

Maiseman tarina – opas maisemapalvelujen luomiseen - Lataa sähköinen opas alta.
Toimittanut Minna Komulainen
Julkaisija: Maa- ja kotitalousnaiset sekä Sitra
Paino Fram, Vaasa 2013
ISBN 13 978-952-5302-40-0 (nid.)
ISBN-13 978-952-5302-41-7 (pdf)

Opasta on saatavilla Maa- ja kotitalousnaisten verkkokaupasta.

Jaa